Wijkprofiel Stationsbuurt

  In het wijkprofiel Stationsbuurt vindt u de belangrijkste informatie over uw wijk. Deze informatie wordt ondersteund met gegevens en verhalen uit de wijk.

  Gebied wijkagenda

  De wijkagenda Stationsbuurt betreft het lichtgekleurde gebied op de kaart. Cijfers zijn echter alleen beschikbaar volgens bepaalde gehanteerde buurt- en wijkgrenzen (zwarte lijnen op de kaart).

  Voor het wijkprofiel gebruiken we cijfers van de buurt Huygenspark. Sommige cijfers zijn er alleen op wijkniveau. Dan gaat het om cijfers over de buurten Huygenspark en Rivierenbuurt, samen de wijk Stationsbuurt.

  Kerncijfers

  Hoeveel inwoners heeft de Stationsbuurt, hoe ziet de leeftijdsverdeling en huishoudenssamenstelling eruit? En hoe verhouden deze cijfers zich tot het gemiddelde van Den Haag?

  Bevolking

  Bron: DHIC/GDH/DPZ | 2022
  Eenheid: aantallen

  In 2022 had Huygenspark 7.931 bewoners en 5.350 huishoudens. De bevolkingsgroei (de groei van de bevolking vergeleken met vijf jaar eerder) is 2,7% in Huygenspark. In Den Haag gemiddeld is dit 5%.

  De verhuismobiliteit is 26%. Dat is hoger dan in Den Haag gemiddeld (15%).

  Verdeling naar leeftijd

  Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/Dienst Stedelijke Ontwikkeling/SEPO | 2022  Eenheid: in procenten

  In Huygenspark wonen minder mensen van 65 jaar en ouder (8%) dan in Den Haag gemiddeld (15%). Ook wonen er naar verhouding iets minder jongeren (19%) dan in Den Haag gemiddeld (22%). De groep tussen 20 en 64 jaar is groter in Huygenspark (73%) dan in heel Den Haag (63%).

  De gemiddelde leeftijd in Huygenspark is 32,9 jaar. Dat is lager dan gemiddeld in Den Haag (39,1 jaar).

  Opleidingsniveau

  Bron: DHIC/Centraal Bureau voor de Statistiek | 2020
  Eenheid: in procenten

  Gegevens over opleidingsniveau zijn alleen beschikbaar op wijkniveau. In de wijk Stationbuurt is 37% hoogopgeleid, ongeveer gelijk aan het gemiddelde in Den Haag (36%).

  In Den Haag gemiddeld is 30% laagopgeleid. In Stationsbuurt is dat percentage lager (25%).

  Inkomensverdeling

  Bron: DHIC/Centraal Bureau voor de Statistiek | 2020
  Eenheid: in procenten

  In de buurt Huygenspark heeft 7% een hoog inkomen. Dat is minder dan gemiddeld in Den Haag (18%). Een laag inkomen heeft 69% en dat is hoger dan gemiddeld in Den Haag (48%).

  Het gemiddeld besteedbaar huishouden in Den Haag is
  € 43.400. In Huygenspark is dat € 29.900. In Den Haag heeft 18% van de huishoudens een minimum inkomen. In Huygenspark is dat hoger, namelijk 31%.

  Inkomensbron

  Bron: DHIC/Centraal Bureau voor de Statistiek | 2020
  Eenheid: in procenten

  In Huygenspark is het percentage mensen dat inkomen uit arbeid ontvangt (69%) iets hoger dan gemiddeld in Den Haag (65%). Ook het percentage mensen dat inkomen ontvangt uit WW-uitkering/ bijstand is iets hoger (14%) dan in Den Haag (8%).

  Het aandeel dat pensioen ontvangt is in Huygenspark lager (13%) dan gemiddeld in Den Haag (22%).

  Samenstelling huishouden

  Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/Dienst Stedelijke Ontwikkeling/SEPO | 2022 Eenheid: in procenten

  In de buurt Huygenspark is bijna driekwart van de huishoudens een eenpersoonshuishouden. Dat is veel meer dan gemiddeld in Den Haag (47%).

  Het aandeel dan samenwoont met kinderen is veel lager (8%) dan gemiddeld (21%) en ook het aandeel dat samewoont zonder kinderen is lager (13%) dan in Den Haag gemiddeld (21%). Van alle huishoudens is 6% een eenoudergezin, eveneens lager dan gemiddeld in Den Haag (9%).

  Migratieachtergrond

  Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/Dienst Publieke Zaken | 2022 Eenheid: in procenten

  In Den Haag heeft 57% van de inwoners een migratieachtergrond. In Huygenspark is dat hoger (77%).

  Er wonen in Huygenspark naar verhouding vooral meer mensen met een Antilliaanse achtergrond. Ook het aandeel ‘overig niet-westers’ is groter in Huygenspark dan in Den Haag gemiddeld.

  Woningen eigendom

  Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/Gemeentelijke Belastingdienst (Onroerendezaakbelasting-bestand) | 2022   Eenheid: in procenten

  In Huygenspark staan 4.632 woningen (2022). Het grootste deel daarvan zijn sociale huurwoningen (68%). Dat is veel meer dan gemiddeld in de stad (31%). Het percentage koopwoningen is in Huygenspark veel lager (9%) dan gemiddeld in Den Haag (43%).

  Het aandeel particuliere huurwoningen is in Huygenspark ongeveer even groot (23%) als in de hele stad (25%).

  Woningen type

  Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/Gemeentelijke Belastingdienst (Onroerendezaakbelasting-bestand) | 2022   Eenheid: in procenten

  In Den Haag zijn 22% van de woningen eengezinswoningen. In Huygenspark is dat minder, namelijk 6%.

  In Den Haag is 76% van de woningen een appartement. In Huygenspark is 80% van de woningen een appartement. In Huygenspark is 14% een ander type woning dan een appartement of een eengezinswoning. In Den Haag gemiddeld is dat 2%.

  Woningen WOZ-waarde

  Gemiddelde WOZ-waarde woningen. Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/Gemeentelijke Belastingdienst | 2022   Eenheid: Euro

  De WOZ-waarde is de afgelopen jaren gestegen en zo ook in Den Haag en Huygenspark.

  De WOZ-waarde in Den Haag is gemiddeld

  € 319.943 (in 2022). In Huygenspark is dat een stuk lager, namelijk € 199.739.

  Energielabels woningen

  Bron: DHIC/Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 2022
  Eenheid: in procenten

  In Den Haag heeft de helft van de woningen energielabel C of hoger. In de buurt Huygenspark is dat 79%. Bijna een derde (32%) heeft label A in Huygenspark, in heel Den Haag is dat een op de vijf woningen.

  6% van de woningen in Huygenspark heeft label G. In heel Den Haag is dat 19%.

  Energielabels naar eigendom

  Bron: DHIC/Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 2022
  Eenheid: in aantallen

  Fysieke leefbaarheid

  Hoe staat de wijk ervoor op het gebied van milieu, duurzaamheid, openbare ruimte en voorzieningen? Samen bepalen zij de fysieke leefbaarheid van de wijk.

  Groen en hittestress

  Bron: RIVM (2018)

  Hoe lichter de kleur op het kaartje, hoe minder groen er aanwezig is. Het wijkagenda gebied is zwart omrand in het midden van het kaartje.

  Het percentage oppervlakte dat op zomerse dagen zeer gevoelig is voor hittestress is gemiddeld in Den Haag 3%. In de buurt Huygenspark is dat hoger (6%).

  Afstand tot voorzieningen

  Bron: DHIC/Centraal Bureau voor de Statistiek | 2021
  Eenheid: in kilometers

  In Huygenspark zijn een huisarts, een grote supermarkt en een winkel voor dagelijkse levensmiddelen dichterbij dan gemiddeld in Den Haag.

  Een basisschool is iets verder weg in Huygenspark dan gemiddeld in Den Haag.

  Tevredenheid omgeving

  Bron: DHIC/Veiligheidsmonitor | 2021
  Eenheid: procenten

  Gegevens over tevredenheid met de omgeving zijn alleen beschikbaar op wijkniveau en dus inclusief de Rivierenbuurt.

  De tevredenheid over de verlichting, het onderhoud van groen en straten en de voorzieningen voor de jeugd is iets lager in de Stationsbuurt dan in Den Haag gemiddeld.

  Overlast openbare ruimte

  Bron: DHIC/Veiligheidsmonitor | 2021
  Eenheid: procenten

  Gegevens over tevredenheid met de omgeving zijn alleen beschikbaar op wijkniveau en dus inclusief de Rivierenbuurt.

  De tevredenheid over de verlichting, het onderhoud van groen en straten en de voorzieningen voor de jeugd is iets lager in de Stationsbuurt dan in Den Haag gemiddeld.

  Overlast verkeer

  Bron: DHIC/Veiligheidsmonitor | 2021
  Eenheid: procenten

  In de wijk Stationsbuurt ervaren minder mensen (23%) overlast van parkeerproblemen dan in Den Haag gemiddeld (32%).

  Wel is er meer overlast van te hard rijden (31%) dan in Den Haag gemiddeld (23%) en meer overlast van agressief verkeersgedrag (27%) dan in de hele stad (16%).

  Overlast anderen

  Bron: DHIC/Veiligheidsmonitor | 2021
  Eenheid: procenten

  In de wijk Stationsbuurt ervaren mensen meer overlast van anderen dan in Den Haag gemiddeld.

  Mensen ervaren zelf vooral meer overlast van dronken mensen op straat. In Stationsbuurt is dat 18% en in Den Haag gemiddeld 7%. Ook is er aanmerkelijk meer overlast van verwarde personen (17%) in Stationsbuurt dan in heel Den Haag (6%).

  Veiligheid

  De veiligheid van een wijk wordt bepaald door de mate van criminaliteit (bijvoorbeeld geweldsdelicten en diefstallen) en overlast (van onder andere personen, drugs en geluid).

  Overlast meldingen

  Bron: DHIC/Politie Haaglanden (Basisvoorziening Handhaving) | 2020
  Eenheid: per 10.000 inwoners

  Het aantal meldingen van overlast (omgerekend naar 10.000 inwoners) was 1.147 in Huygenspark in 2020. Dat is meer dan gemiddeld in Den Haag (708).

  Het aantal meldingen van overlast is in Huygenspark en in heel Den Haag toegenomen tussen 2019 en 2020.

  Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/KIM-zaaksysteem | 2021
  Eenheid: per 10.000 inwoners

  In de buurt Huygenspark is vooral het aantal meldingen over overlast van personen groter dan gemiddeld in Den Haag. Meer dan twee keer zoveel (per 10.000 inwoners).

  Het aantal meldingen over overlast van geluid is naar verhouding ook hoger. Het aantal meldingen van jeugdoverlast is juist iets lager in Huygenspark dan in Den Haag gemiddeld.

  Misdrijven

  Bron: DHIC/Politie Haaglanden (Basisvoorziening Handhaving) | 2021 Eenheid: per 10.000 inwoners

  Het totaal aantal misdrijven is de afgelopen jaren afgenomen in Huygenspark en in heel Den Haag gemiddeld.

  Het aantal misdrijven (per 10.000 inwoners) is in Huygenspark hoger (1.041) dan in Den Haag gemiddeld (639). 

  Bron: DHIC/Politie Haaglanden (Basisvoorziening Handhaving) | 2021 Eenheid: per 10.000 inwoners

  Na het selecteren van een aantal specifieke misdrijven blijkt dat in Huygenspark vooral het aantal diefstallen van brom-, snorfiets of fiets naar verhouding hoger is. Ook zijn er iets meer bedreigingen en mishandelingen (per 10.000 inwoners).

  Het aantal diefstallen uit en vanaf voertuigen en uit woningen is juist lager in Huygenspark dan in Den Haag gemiddeld. 

  Veiligheid

  Bron: DHIC/Veiligheidsmonitor | 2021 Eenheid: procenten

  Als rapportcijfer voor veiligheid in de wijk Stationskwartier geven bewoners een 6,2. Dat is lager dan gemiddeld in Den Haag (6,9).

  Ook is het aandeel bewoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt een stuk hoger (40%) dan in Den Haag gemiddeld (24%).

  Van de bewoners voelt 8% zich vaak onveilig in de eigen buurt, ook dat is hoger dan gemiddeld in Den Haag (5%).

  Sociale leefbaarheid

  Hoe gezond zijn de inwoners, hoeveel hebben er overgewicht en hoeveel mensen zijn eenzaam? Dit zijn onderwerpen die (onder andere) de sociale leefbaarheid van de wijk aangeven.

  Sociale samenhang

  Bron: DHIC/Veiligheidsmonitor | 2021 Eenheid: procenten

  De sociale-cohesiescore, die de sociale samenhang in de wijk aangeeft, is in Stationsbuurt lager (5,2) dan in Den Haag gemiddeld (5,8).

  De score is gebaseerd op acht stellingen waarvan er hiernaast vier staan.

  Lichamelijke gezondheid

  Bron: DHIC/Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 2020 Eenheid: in procenten

  Het percentage bewoners met een (zeer) goede gezondheidstoestand in Huygenspark is ongeveer gelijk (76%) aan het gemiddelde in Den Haag (75%).

  Het percentage bewoners dat een of meer langdurige ziekten/ aandoeningen heeft en dat overgewicht heeft, is iets lager in Huygenspark dan in Den Haag gemiddeld.

  Leefstijl

  In Huygenspark is het percentage bewoners dat rookt iets hoger (24%) dan in Den Haag gemiddeld (21%).

  Het percentage mensen dat geen of maximaal een glas alcohol per dag drinkt is ongeveer hetzelfde in de buurt Huygenspark (52%) als in de hele stad gemiddeld (51%).

  Psychische/sociale gezondheid

  Bron: DHIC/Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 2020 Eenheid: in procenten

  Het percentage bewoners met een hoog risico op een angststoornis of depressie is in Huygenspark hoger (15%) dan gemiddeld in Den Haag (10%).

  Ook het percentage bewoners dat ernstig eenzaam is in Huygenspark (20%) is hoger dan in Den Haag gemiddeld (16%).