Wijkprofiel Mariahoeve en Marlot

  In het wijkprofiel Mariahoeve en Marlot vindt u de belangrijkste informatie over uw wijk. Deze informatie wordt ondersteund met gegevens en verhalen uit de wijk.

  Gebied wijkagenda

  De wijk Mariahoeve en Marlot bestaat uit 4 buurten: Marlot, Landen, Burgen en Horsten, en Kampen.

  Dit wijkprofiel laat als dat kan cijfers op buurtniveau zien. Soms zijn cijfers er alleen op wijkniveau. Dan gelden ze voor de hele wijk, voor de 4 buurten samen.

  Kerncijfers

  Hoeveel inwoners heeft Mariahoeve en Marlot, hoe ziet de leeftijdsverdeling en huishoudenssamenstelling eruit? En hoe verhouden deze cijfers zich tot het gemiddelde van Den Haag?

  Bevolking

  Bron: DHIC/GDH/DPZ | 2022 
  Eenheid: aantallen

  In de wijk Mariahoeve en Marlot wonen 15.369 bewoners verdeeld over 4 buurten:

  • Marlot (803 bewoners)
  • Landen (5.249 bewoners)
  • Burgen en Horsten (6.559 bewoners)
  • Kampen (2.758 bewoners)

  Verdeling naar leeftijd

  Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/Dienst Stedelijke Ontwikkeling/SEPO | 2022  Eenheid: in procenten

  In alle 4 de buurten wonen naar verhouding meer ouderen dan gemiddeld in Den Haag. In Marlot is ruim een kwart (26%) 65 jaar of ouder. Het deel jongeren is daar ook 26%. Dat is ook meer dan gemiddeld in Den Haag (22%). Het deel jongeren is het laagst (17%) in de buurt Burgen en Horsten.

  In Den Haag is de gemiddelde leeftijd 39,1 jaar. In de wijk Mariahoeve en Marlot is dat iets hoger (42,7).

  Opleidingsniveau

  Bron: DHIC/Centraal Bureau voor de Statistiek | 2020
  Eenheid: in procenten

  Gegevens over opleidingsniveau zijn alleen beschikbaar op wijkniveau. In Mariahoeve en Marlot zijn ongeveer evenveel hoogopgeleiden (37%) als in Den Haag gemiddeld (36%).

  Het deel laagopgeleide bewoners is 31%. Dat is ook bijna hetzelfde als gemiddeld in Den Haag (30%).

  Inkomensverdeling

  Bron: DHIC/Centraal Bureau voor de Statistiek | 2020
  Eenheid: in procenten

  In Den Haag heeft gemiddeld 18% een hoog inkomen. In alle buurten is dat lager, behalve in Marlot. Daar heeft bijna twee derde (65%) een hoog inkomen. Maar 9% heeft een laag inkomen in deze buurt. In heel Den Haag is dat 48%.

  Het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen in Den Haag is € 43.400. In de buurten: Marlot € 116.600, Landen € 32.900, Burgen en Horsten € 35.000 en Kampen € 32.200.

  Inkomensbron

  Bron: DHIC/Centraal Bureau voor de Statistiek | 2020
  Eenheid: in procenten

  In heel Den Haag ontvangt 22% inkomen uit pensioen. Dat is in alle buurten hoger, vooral in Marlot. Daar ontvangt 42% van de bewoners inkomsten uit pensioen. Verder zijn daar nauwelijks bewoners met een WIA-uitkering of WW-uitkering/bijstand. In heel Den Haag is dat 4% en 8%.

  In Den Haag heeft 18% van de huishoudens een minimum inkomen. In de wijk Mariahoeve en Marlot is dat 20%. Ongeveer 12% van de huishoudens in de wijk heeft geregistreerde problematische schulden. In heel Den Haag is dat 13%.

  Samenstelling huishouden

  Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/Dienst Stedelijke Ontwikkeling/SEPO | 2022 Eenheid: in procenten

  In alle buurten is het deel eenpersoons-huishoudens hoger dan in heel Den Haag, behalve in Marlot. In Marlot zijn naar verhouding meer huishoudens ‘samenwonend met kinderen’ en ‘samenwonend zonder kinderen’. Het deel eenoudergezinnen is er lager (4%) dan in heel Den Haag (9%).

  Migratieachtergrond

  Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/Dienst Publieke Zaken | 2022 Eenheid: in procenten

  57% van de bewoners van Den Haag heeft een migratieachtergrond. In alle buurten is dat ongeveer evenveel, behalve in Marlot. Daar heeft 40% een migratieachtergrond en er wonen geen mensen met een Antilliaanse, Surinaamse, Marokkaanse of Turkse achtergrond.

  In de andere 3 buurten wonen naar verhouding wat meer mensen met een ‘overig westerse’ achtergrond als in heel Den Haag.

  Woningen eigendom

  Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/Gemeentelijke Belastingdienst (Onroerendezaakbelasting-bestand) | 2022   Eenheid: in procenten

  In heel Den Haag is 43% van de woningen een koopwoning. 31% een sociale huurwoning en 25% een particuliere huurwoning.

  Op Marlot na zijn er in alle buurten meer sociale huurwoningen dan in Den Haag gemiddeld. Het meest in de buurt Landen (55%). In Marlot zijn helemaal geen sociale huurwoningen. Er zijn daar vooral koopwoningen (88%).

  Woningen type

  Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/Gemeentelijke Belastingdienst (Onroerendezaakbelasting-bestand) | 2022   Eenheid: in procenten

  In Den Haag is 22% van de woningen een eengezinswoning. Dit deel is hoger in Marlot (68%) en lager in de andere buurten.

  Appartementen zijn er in verhouding vaker in Landen (90%) en Burgen en Horsten en Kampen (beide 88%). Dat is meer dan gemiddeld in Den Haag (76%).

  Woningen WOZ-waarde

  Gemiddelde WOZ-waarde woningen. Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/Gemeentelijke Belastingdienst | 2022   Eenheid: Euro

  De WOZ-waarde in Den Haag is gemiddeld
  € 319.943 (2022).

  In alle buurten ligt de gemiddelde WOZ-waarde lager, behalve in Marlot.  De WOZ-waarde in Marlot is veel hoger: € 979.773. In de buurt Landen is dit € 229.828, in Burgen en Horsten
  € 230.746 en in Kampen € 230.079.

  Energielabels woningen

  Bron: DHIC/Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 2022
  Eenheid: in procenten

  In Den Haag heeft de helft van de woningen energielabel C of hoger. In de buurt Landen is dat hoger (60%), in de andere buurten lager.

  In Marlot heeft maar 7% label C of hoger. Bijna de helft (46%) van de woningen heeft daar energielabel G. In de buurten Kampen en Burgen en Horsten zijn naar verhouding veel woningen met energielabel E.

  Energielabels naar eigendom

  Marlot

  Landen

  Bron: DHIC/Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 2022
  Eenheid: in aantallen
  Bron: DHIC/Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 2022
  Eenheid: in aantallen

  Burgen en Horsten

  Kampen

  Bron: DHIC/Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 2022
  Eenheid: in aantallen
  Bron: DHIC/Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 2022
  Eenheid: in aantallen

  Fysieke leefbaarheid

  Hoe staat de wijk ervoor op het gebied van milieu, duurzaamheid, openbare ruimte en voorzieningen? Samen bepalen zij de fysieke leefbaarheid van de wijk.

  Groen en hittestress

  Op de Groenkaart is te zien waar het groen is in de stad. Hoe lichter de kleur op het kaartje, hoe minder groen er is. Het wijkagenda gebied is zwart omrand in het midden van het kaartje.

  Het deel van de oppervlakte dat op zomerse dagen heel gevoelig is voor hittestress, is in Mariahoeve en Marlot 0,3%. Dat is lager dan gemiddeld in Den Haag (3%).

  Afstand tot voorzieningen

  Bron: DHIC/Centraal Bureau voor de Statistiek | 2021
  Eenheid: in kilometers

  In Kampen en in Marlot zijn een basisschool, grote supermarkt en een winkel voor dagelijkse levensmiddelen verder weg dan gemiddeld in Den Haag en dan de andere 2 buurten in de wijk.

  Een huisarts is, op Marlot na, in alle 3 de buurten iets dichterbij dan gemiddeld in Den Haag. Een winkel voor dagelijkse levensmiddelen is in alle buurten verder weg dan gemiddeld.

  Tevredenheid omgeving

  Bron: DHIC/Veiligheidsmonitor | 2021
  Eenheid: procenten

  De tevredenheid over de omgeving is in de wijk Mariahoeve en Marlot wat hoger dan gemiddeld in Den Haag. Dan gaat het bijvoorbeeld over de verlichting en het onderhoud van groen en straten.

  De tevredenheid over voorzieningen voor kinderen en jongeren is ongeveer gelijk aan het gemiddelde in Den Haag.

  Overlast openbare ruimte

  Bron: DHIC/Veiligheidsmonitor | 2021
  Eenheid: procenten

  De ervaren overlast van vernieling van straatmeubilair, hondenpoep en rommel op straat is in Mariahoeve en Marlot lager dan gemiddeld in Den Haag. Het deel dat zelf overlast heeft van rommel op straat is 8%. Dat is lager dan in heel de stad (18%).

  Het deel van de mensen dat zelf overlast heeft van hondenpoep is 17%. Dat is ook lager dan in heel Den Haag (23%).

  Overlast verkeer

  Bron: DHIC/Veiligheidsmonitor | 2021
  Eenheid: procenten

  In Mariahoeve en Marlot zegt bijna 13% zelf last te hebben van te weinig parkeerplaatsen. Dat is een stuk lager dan in heel Den Haag (32%).

  Het percentage dat overlast heeft van te hard rijden (11%) en agressief verkeersgedrag (7%) is ook lager dan gemiddeld in Den Haag (23% en 16%).

  Overlast anderen

  Bron: DHIC/Veiligheidsmonitor | 2021
  Eenheid: procenten

  Zelf ervaren overlast van verwarde (2%) of dronken mensen op straat (2%) en overlast van rondhangende jongeren (3%) is in de wijk  Mariahoeve en Marlot lager dan gemiddeld in Den Haag.

  Overlast van buurtbewoners is er in de wijk even vaak als gemiddeld in Den Haag.

  Meldingen openbare ruimte

  Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/KIM-zaaksysteem | 2021
  Eenheid: per 10.000 inwoners

  Er wordt gekeken naar aantal meldingen voor iedere 10.000 bewoners. Dit om het aantal meldingen over afval in de buurten te kunnen vergelijken met heel Den Haag.

  In heel Den Haag waren 1.302 meldingen op 10.000 inwoners over afval in 2021. In de buurt Kampen is dit bijna evenveel (1.284). In de andere buurten is het lager, het laagst in Marlot (515).

  Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/KIM-zaaksysteem | 2021
  Eenheid: per 10.000 inwoners

  In alle buurten is het aantal meldingen over een achtergelaten voertuig/fiets naar verhouding lager dan gemiddeld in Den Haag.

  Het aantal meldingen over dieren- en hondenpoep en over groen is juist hoger in alle buurten dan gemiddeld in Den Haag. In de buurt Kampen zijn deze meldingen het hoogst.

  Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/KIM-zaaksysteem | 2021
  Eenheid: per 10.000 inwoners

  In de buurt Kampen waren meer meldingen over straten en straatmeubilair dan in Den Haag gemiddeld. In de andere 3 buurten zijn juist minder meldingen dan gemiddeld.

  Het aantal meldingen over een onveilige verkeerssituatie is in alle buurten lager dan gemiddeld in Den Haag.

  Veiligheid

  De veiligheid in een wijk heeft te maken met hoeveel misdaad en overlast er is.​​​​​​​​​​​​​​ Denk aan geweld en diefstal. En bijvoorbeeld overlast van personen, drugs en geluid.

  Overlast meldingen

  Bron: DHIC/Politie Haaglanden (Basisvoorziening Handhaving) | 2020 Eenheid: per 10.000 inwoners

  In 2020 waren er in Den Haag 708 meldingen van overlast voor iedere 10.000 inwoners. In alle buurten van Mariahoeve en Marlot ligt dit aantal lager.

  In de buurt Marlot zijn naar verhouding het minst aantal meldingen voor iedere 10.000 inwoners (301).

  Bron: DHIC/Politie Haaglanden (Basisvoorziening Handhaving) | 2020 Eenheid: per 10.000 inwoners

  Bij het bekijken van soorten overlast blijkt dat in alle 4 de buurten minder melding van overlast van jeugd is dan gemiddeld in Den Haag. Ook het aantal meldingen van overlast van personen is in alle buurten lager dan gemiddeld in Den Haag.

  Het aantal meldingen van overlast van geluid is vooral in de buurten Landen en Kampen hoger dan gemiddeld in Den Haag.

  Misdrijven

  Bron: DHIC/Politie Haaglanden (Basisvoorziening Handhaving) | 2021 Eenheid: per 10.000 inwoners

  Het aantal misdrijven was in 2022 in Den Haag 673 (op 10.000 inwoners). Dat is hoger dan in alle buurten van de wijk Mariahoeve en Marlot.

  De buurt Marlot laat een grillige trendlijn zien. Het heeft van 4 de buurten het laagst aantal misdrijven voor iedere 10.000 inwoners (224).

  Bron: DHIC/Politie Haaglanden (Basisvoorziening Handhaving) | 2021 Eenheid: per 10.000 inwoners

  Het valt op dat in Marlot geen bedreigingen, mishandelingen en diefstallen uit/vanaf voertuigen hebben plaats gevonden.

  Diefstal van brom-, snorfiets of fiets is in alle 4 de buurten lager dan gemiddeld in Den Haag. In de buurten Landen en Marlot waren er naar verhouding meer diefstallen uit woningen dan in Den Haag gemiddeld.

  Veiligheid

  Bron: DHIC/Veiligheidsmonitor | 2021 Eenheid: procenten

  Op wijkniveau is een rapportcijfer voor veiligheid beschikbaar. In de wijk Mariahoeve en Marlot is dit een 7,3. Dat is hoger dan Den Haag gemiddeld (6,9).

  Het deel van de bewoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt is in de wijk Mariahoeve en Marlot lager (16%) dan in Den Haag gemiddeld (24%). 

  Sociale leefbaarheid

  Hoe gezond zijn de inwoners, hoeveel hebben er overgewicht en hoeveel mensen zijn eenzaam? Dit zijn onderwerpen die de sociale leefbaarheid van de wijk laten zien.

  Sociale samenhang

  Bron: DHIC/Veiligheidsmonitor | 2021 Eenheid: procenten

  De sociale cohesie score, die de sociale samenhang in de wijk laat zien, is in Mariahoeve en Marlot ongeveer gelijk  (5,7) aan gemiddeld in Den Haag (5,8).

  De score is gebaseerd op 8 stellingen waarvan er hiernaast 4 staan.

  Lichamelijke gezondheid

  Bron: DHIC/Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 2020 Eenheid: in procenten

  Het deel bewoners met een goede gezondheid is in Mariahoeve en Marlot (74%) ongeveer hetzelfde als in Den Haag gemiddeld (75%)

  Het deel van de bewoners met langdurige ziekten is ook niet veel anders (17%) dan in heel Den Haag (16%). Het deel van de bewoners met een of meer langdurige ziekten is 36%, iets hoger dan in heel de stad (33%).

  Leefstijl

  In Mariahoeve en Marlot is het deel dat geen of maximaal een glas alcohol op een dag drinkt hetzelfde als gemiddeld in Den Haag (52%).

  Het deel dat rookt is in deze buurt ook bijna gelijk (20%) aan het gemiddelde in Den Haag (21%).

  Psychische/sociale gezondheid

  Bron: DHIC/Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 2020 Eenheid: in procenten

  Het deel van de bewoners met een hoog risico op een angststoornis of depressie is in de wijk Mariahoeve en Marlot ongeveer gelijk (9%) aan het gemiddelde in Den Haag (10%).

  Ook het deel van de bewoners dat ernstig eenzaam is, verschilt in de wijk niet veel (17%) van het Haagse gemiddelde (16%).