Wijkprofiel Bezuidenhout-West

  In het wijkprofiel Bezuidenhout-West vindt u de belangrijkste informatie over uw wijk. Deze informatie wordt ondersteund met gegevens en verhalen uit de wijk.

  Kerncijfers

  Hoeveel inwoners heeft Bezuidenhout-West, hoe ziet de leeftijdsverdeling en huishoudenssamenstelling eruit? En hoe verhouden deze cijfers zich tot het gemiddelde van Den Haag?

  Inwoners naar leeftijd

  Bezuidenhout-West heeft in 2022 3.907
  inwoners. Dit aantal is ten opzichte van 2016
  gestegen. Ruim twee derde van de inwoners
  (67%) is 20 t/m 64 jaar oud. In 2021 was de
  gemiddelde leeftijd 34,7 jaar. Dat is iets jonger
  dan het gemiddelde in Den Haag (39 jaar).

  Huishoudens naar samenstelling

  In Bezuidenhout-West zijn in verhouding veel
  eenpersoonshuishoudens. Daarentegen telt de
  wijk minder huishoudens met twee volwassenen
  met minstens één kind vergeleken met Den
  Haag. Er zijn relatief weinig koopwoningen in
  Bezuidenhout-West. Er zijn veel particuliere en
  sociale huurwoningen in de wijk.

  Inkomen

  In Bezuidenhout-West wonen redelijk veel mensen
  met een laag huishoudinkomen. In een groot deel
  van Bezuidenhout-West zijn huishoudens onder
  of rond het sociaal minimum.

  Toelichting

  • Er wonen 3.907 mensen in Bezuidenhout-West. Dat is meer vergeleken met 3.434 bewoners in 2017. Het aantal woningen is 2.247. Ook dat is hoger dan vijf jaar geleden. Toen waren er 1.992 woningen.
  • Er wonen veel mensen met een migratieachtergrond in de wijk (73%). Dat is meer dan gemiddeld in Den Haag (57%).
  • Er zijn redelijk veel eenpersoonshuishouden en huurwoningen in Bezuidenhout-West. Er zijn in verhouding veel mensen met een laag huishoudinkomen.

  Fysieke leefbaarheid

  Hoe staat de wijk ervoor op het gebied van milieu, duurzaamheid, openbare ruimte en voorzieningen? Samen bepalen zij de fysieke leefbaarheid van de wijk.

  Overlastmeldingen

  Van de mensen die de bewonersenquête hebben
  ingevuld, zegt 43% (bijna) nooit overlast te ervaren
  in de wijk. 57% van de bewoners ervaart wel overlast
  (43% soms en 14% vaak). Dit gaat het vaakst over
  rommel op straat. Ook hard rijdende auto’s en geluid
  van mensen in de buurt worden genoemd.

  Nabijheid voorzieningen

  Ondanks de centrale ligging van Bezuidenhout-West
  zijn voorzieningen niet allemaal dichtbij. Zowel de
  basisscholen, huisartspraktijken en een dagelijkse
  levensmiddelenwinkel liggen buiten de wijk.
  Daardoor is de afstand tot deze voorzieningen
  in verhouding groter dan voor een gemiddelde
  Haagse wijk.

  Veel ontmoetingsplekken

  Zes op de tien deelnemers aan de bewoners-
  enquête geven aan dat er weinig ontmoetingsplekken
  zijn in de wijk. Deelnemers schrijven in
  de antwoorden dat het ontbreekt aan bankjes,
  horeca of andere plekken waar je buurtgenoten
  kunt ontmoeten.

  Toelichting

  • Bewoners die overlast ervaren in de wijk, ervaren dat het vaakst van rommel op straat. Hard rijdende auto’s staan op de tweede plek en geluid van mensen in de buurt op de derde plek.
  • Een basisschool, huisartsenpraktijk en dagelijkse levensmiddelenwinkel zijn in verhouding ver weg vergeleken met gemiddeld in Den Haag. Ook uit antwoorden uit de bewonersenquête bleek dat een aantal mensen horeca en buurtwinkels missen.
  • In de bewonersenquête gaf daarnaast een ruime meerderheid (58%) aan het niet eens te zijn met de stelling dat er veel plekken in de buurt zijn ze buurtgenoten kunnen ontmoeten.

  Veiligheid

  De veiligheid van een wijk wordt bepaald door de mate van criminaliteit (bijvoorbeeld geweldsdelicten en diefstallen) en overlast (van onder andere personen, drugs en geluid).

  Criminaliteit

  In Bezuidenhout-West is redelijk veel criminaliteit.
  Het aantal geweldsdelicten en diefstallen liggen
  hoger dan gemiddeld in Den Haag. Het in verhouding
  hoge aantal geweldsdelicten bestaat met
  name uit bedreigingen.

  Overlast

  Er zijn in verhouding ook meer meldingen van
  overlast in Bezuidenhout-West dan gemiddeld in
  Den Haag. Jeugdoverlast, overlast personen en
  overige overlastmeldingen scoren in de wijk hoger
  dan gemiddeld in Den Haag.

  Voelt zich veilig

  Van de mensen die de bewonersenquête hebben
  ingevuld, geeft 79% aan zich (een beetje tot helemaal)
  veilig te voelen in de buurt. Onveilige plekken zijn
  volgens enkele bewoners onder het viaduct, rondom
  de Witte Anna, rondom CS en het spoor en bij de
  Kesslerstichting.

  Toelichting

  • In Bezuidenhout-West vonden er in 2021 in totaal 359 misdrijven plaats. Dat is bijna gelijk met vijf jaar eerder in 2016, toen vonden er 345 misdrijven plaats. Er zijn relatief veel bedreigingen in de wijk.
  • In 2020 waren er 389 meldingen van overlast. Dit is veel hoger dan in de jaren ervoor. Toen waren dat er jaarlijks ongeveer 200. Er zijn vooral meldingen gedaan over overlast van personen en overlast van geluid.
  • In de bewonersenquête gaven vier op de vijf mensen aan zich (een beetje tot helemaal) veilig te voelen in de buurt.

  Sociale leefbaarheid

  Hoe gezond zijn de inwoners, hoeveel hebben er overgewicht en hoeveel mensen zijn eenzaam? Dit zijn onderwerpen die (onder andere) de sociale leefbaarheid van de wijk aangeven.

  Voelt zich thuis in de buurt

  Driekwart van de deelnemers aan de bewonersenquête
  spreekt regelmatig andere buurtbewoners.
  Deze deelnemers omschrijven hun buurtgenoten als
  vriendelijke en gezellige mensen. De diversiteit aan
  sociaal-culturele achtergronden vinden bewoners
  kenmerkend voor de wijk.

  Licht verstandelijk beperkt

  In Bezuidenhout-West wonen in verhouding veel
  mensen die kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld doordat
  ze een licht verstandelijke beperking hebben.
  De verwachting is dat dit geldt voor meer dan
  een derde van de bewoners van de sociale
  huurwoningen.

  Gezondheid en beweging

  Ruim driekwart van de bewoners van Bezuidenhout-
  West heeft een (zeer) goede algemene
  gezondheidstoestand . Ruim de helft beweegt
  genoeg voor de beweegrichtlijn. Dat is voor beide
  ongeveer gelijk aan het gemiddelde van Den Haag.

  Toelichting

  • Driekwart van de bewoners is het eens met de stelling ‘Ik spreek regelmatig met mensen die in mijn buurt wonen’. Een kwart geeft aan niet regelmatig met buurtbewoners te spreken.
  • Er wonen in verhouding veel kwetsbare mensen in Bezuidenhout-West, bijvoorbeeld doordat zij een licht verstandelijke beperking hebben.
  • Het percentage bewoners dat een (zeer) goede algemene gezondheidstoestand heeft en dat voldoet aan de beweegnorm (2,5 uur per week matig intensief bewegen) is nagenoeg gelijk aan het gemiddelde in Den Haag (in die volgorde 75% en 49%).