Wijkprofiel

  In het wijkprofiel Bezuidenhout Midden en Oost vindt u de belangrijkste informatie over uw wijk. Deze informatie wordt ondersteund met gegevens en verhalen uit de wijk.

  Wijkagenda gebied

  De wijkagenda Bezuidenhout Midden Oost
  betreft het uitgelichte gebied op de kaart.
  Het gebied bestaat uit twee buurten,
  Bezuidenhout-Midden en Bezuidenhout-
  Oost, die onderdeel uitmaken van de wijk
  Bezuidenhout. Bij de wijk Bezuidenhout
  hoort ook nog de buurt Bezuidenhout-
  West, maar deze buurt heeft een eigen
  wijkagenda.

  Kerncijfers

  Hoeveel inwoners heeft Bezuidenhout Midden en Oost, hoe ziet de leeftijdsverdeling en huishoudenssamenstelling eruit? En hoe verhouden deze cijfers zich tot het gemiddelde van Den Haag?

  Bevolking

  In Bezuidenhout-Midden wonen 4.889 mensen
  en er zijn 2.677 huishoudens. In Bezuidenhout-
  Oost wonen 9.269 mensen en zijn er 5.361 huishoudens (2022).

  De bevolkingsgroei (de groei van de bevolking
  vergeleken met vijf jaar eerder) is 21% in
  Bezuidenhout-Midden en 3% in -Oost. Dat is in
  -West hoger dan in Den Haag gemiddeld (5%).

  Verdeling naar leeftijd

  In beide buurten wonen iets minder 65-plussers
  (11% in Bezuidenhout-Midden en 13% in -Oost) dan
  gemiddeld in Den Haag (15%). Het aandeel
  jongeren is ook iets lager: 20% in Bezuidenhout-
  Midden en 15% in -Oost.

  De gemiddelde leeftijd in Bezuidenhout-Oost is 38,9
  jaar en in Midden 37,1 jaar. Dat verschilt niet veel
  van het gemiddelde in Den % Haag (39,1 jaar).

  Inkomensverdeling

  In Den Haag heeft gemiddeld 18% een hoog inkomen. In Bezuidenhout-Midden is dat hoger (29%) en in – Oost iets hoger (20%). In -Midden heeft 34% een laag inkomen en in -Oost is dat 37%. Dat is in beide buurten lager dan gemiddeld in Den Haag (48%).

  Het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen in Den
  Haag is € 43.400. In Bezuidenhout-Midden is dat
  € 53.900 en in -Oost € 45.200. Verder heeft in Den Haag 18% van de huishoudens een minimum inkomen. In Bezuidenhout-Midden is dat 6% en in -Oost 8%.

  Inkomensbron

  Het percentage bewoners dat inkomen uit arbeid
  ontvangt is 65% in heel Den Haag. Dat is hoger in
  Bezuidenhout-Midden en -Oost (75%).

  In heel Den Haag ontvangt 22% inkomen uit pensioen.
  In Bezuidenhout-Oost (19%) en in Midden (20%) is
  dat iets lager. Het aandeel bewoners met een WWuitkering/bijstand is in Bezuidenhout-Oost en
  Midden lager (3%) dan in heel Den Haag (8%).

  Samenstelling huishouden

  In Bezuidenhout-Midden is 52% van huishoudens
  een eenpersoonshuishouden en in –Oost is dat
  51%. Dat is in beide buurten hoger dan in heel
  Den Haag (47%).

  Het aandeel huishoudens dat samenwoont zonder
  kinderen is in beide buurten iets hoger dan in
  heel Den Haag. Het aandeel eenoudergezinnen is
  iets lager dan het gemiddelde van Den Haag

  Migratieachtergrond

  57% van de bewoners van Den Haag heeft een
  migratieachtergrond. In Bezuidenhout-Oost
  (44%) en -Midden (53%) is dat wat lager.
  Er wonen in beide buurten naar verhouding
  minder bewoners met een Turkse,
  Marokkaanse of Surinaamse achtergrond.

  Woningen eigendom

  In heel Den Haag is 43% van de woningen een
  koopwoning. In Bezuidenhout zijn er meer
  koopwoningen: in -Midden 52% en in -Oost 56%.
  In Bezuidenhout-Midden (7%) en -Oost (2%) zijn
  veel minder sociale huurwoningen dan in heel Den
  Haag (31%).

  Het aandeel particuliere
  huurwoningen is juist hoger, 37% in Bezuidenhout-
  Oost en 45% in -Midden. In heel Den Haag is 25%
  een particuliere huurwoning.

  Woningen type

  In Den Haag is 22% van de woningen een
  eengezinswoning. In Bezuidenhout-Midden is dat
  lager (17%) en in -Oost nog lager (4%).

  In Bezuidenhout-Midden zijn bijna alle woningen
  (93%) appartementen, een stuk meer dan
  gemiddeld in Den Haag (76%). In -Midden is 82%
  van de woningen een appartement en in -Oost is
  dat maar liefst 96%.

  Woningen WOZ-waarde

  De WOZ-waarde is de afgelopen jaren flink
  gestegen en zo ook in Den Haag en in
  Bezuidenhout. De WOZ-waarde in Den Haag is
  gemiddeld € 319.943 (in 2022) .
  In Bezuidenhout-Oost ligt de gemiddelde WOZwaarde
  net iets hoger (€ 330.139). In -Midden
  is deze nog wat hoger: € 410.104 (in 2022).

  Energielabels woningen

  In heel Den Haag heeft de helft van de woningen
  energielabel C of hoger. In Bezuidenhout-Oost is
  dat maar 17% en in –Midden is dat 40%.
  In Bezuidenhout-Midden heeft 24% van de
  woningen energielabel A, in Bezuidenhout-Oost is
  dat maar 4%.

  In Den Haag gemiddeld heeft 20% van de woningen energielabel A.

  Energielabels naar eigendom

  Fysieke leefbaarheid

  Hoe staat de wijk ervoor op het gebied van milieu, duurzaamheid, openbare ruimte en voorzieningen? Samen bepalen zij de fysieke leefbaarheid van de wijk.

  Groen en hittestress

  Op de Groenkaart is te zien waar groen zich
  bevindt in de stad. Hoe lichter de kleur op het
  kaartje, hoe minder groen er aanwezig is. Het
  wijkagenda gebied is zwart omrand in het
  midden van het kaartje.

  Het percentage oppervlakte dat op zomerse
  dagen zeer gevoelig is voor hittestress, is
  gemiddeld in Den Haag 3%. In Bezuidenhout
  is dat lager: in Midden 0,7% en in Oost 0,1%.

  Afstand tot voorzieningen

  In beiden buurten is een huisarts, grote
  supermarkt en een winkel voor dagelijkse
  levensmiddelen dichterbij dan gemiddeld in Den
  Haag.


  Een huisarts is met gemiddeld 500 meter even
  ver in Bezuidenhout-Midden als in Den Haag
  gemiddeld. In Bezuidenhout-Oost is een huisarts
  iets dichterbij dan in Den Haag gemiddeld.

  Meldingen openbare ruimte

  Om het aantal meldingen over afval in de buurten te
  kunnen vergelijken met heel Den Haag, wordt dit
  omgerekend naar aantal meldingen per 10.000
  bewoners.


  In heel Den Haag waren 1.302 meldingen per
  10.000 inwoners over afval in 2021. In
  Bezuidenhout-Midden was dit iets lager (1.064) en
  in -Oost nog lager (884).

  Meldingen openbare ruimte

  In de twee buurten is het aantal meldingen over
  een achtergelaten voertuig/fiets naar verhouding
  wat lager dan gemiddeld in Den Haag.
  Het aantal meldingen over groen en over dierenen
  hondenpoep scheelt in beide wijken niet veel
  met het Haagse gemiddelde.

  Veiligheid

  De veiligheid van een wijk wordt bepaald door de mate van criminaliteit (bijvoorbeeld geweldsdelicten en diefstallen) en overlast (van onder andere personen, drugs en geluid).

  Criminaliteit

  In Bezuidenhout-West is redelijk veel criminaliteit.
  Het aantal geweldsdelicten en diefstallen liggen
  hoger dan gemiddeld in Den Haag. Het in verhouding
  hoge aantal geweldsdelicten bestaat met
  name uit bedreigingen.

  Overlast

  Er zijn in verhouding ook meer meldingen van
  overlast in Bezuidenhout-West dan gemiddeld in
  Den Haag. Jeugdoverlast, overlast personen en
  overige overlastmeldingen scoren in de wijk hoger
  dan gemiddeld in Den Haag.

  Voelt zich veilig

  Van de mensen die de bewonersenquête hebben
  ingevuld, geeft 79% aan zich (een beetje tot helemaal)
  veilig te voelen in de buurt. Onveilige plekken zijn
  volgens enkele bewoners onder het viaduct, rondom
  de Witte Anna, rondom CS en het spoor en bij de
  Kesslerstichting.

  Toelichting

  • In Bezuidenhout-West vonden er in 2021 in totaal 359 misdrijven plaats. Dat is bijna gelijk met vijf jaar eerder in 2016, toen vonden er 345 misdrijven plaats. Er zijn relatief veel bedreigingen in de wijk.
  • In 2020 waren er 389 meldingen van overlast. Dit is veel hoger dan in de jaren ervoor. Toen waren dat er jaarlijks ongeveer 200. Er zijn vooral meldingen gedaan over overlast van personen en overlast van geluid.
  • In de bewonersenquête gaven vier op de vijf mensen aan zich (een beetje tot helemaal) veilig te voelen in de buurt.

  Sociale leefbaarheid

  Hoe gezond zijn de inwoners, hoeveel hebben er overgewicht en hoeveel mensen zijn eenzaam? Dit zijn onderwerpen die (onder andere) de sociale leefbaarheid van de wijk aangeven.

  Voelt zich thuis in de buurt

  Driekwart van de deelnemers aan de bewonersenquête
  spreekt regelmatig andere buurtbewoners.
  Deze deelnemers omschrijven hun buurtgenoten als
  vriendelijke en gezellige mensen. De diversiteit aan
  sociaal-culturele achtergronden vinden bewoners
  kenmerkend voor de wijk.

  Licht verstandelijk beperkt

  In Bezuidenhout-West wonen in verhouding veel
  mensen die kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld doordat
  ze een licht verstandelijke beperking hebben.
  De verwachting is dat dit geldt voor meer dan
  een derde van de bewoners van de sociale
  huurwoningen.

  Gezondheid en beweging

  Ruim driekwart van de bewoners van Bezuidenhout-
  West heeft een (zeer) goede algemene
  gezondheidstoestand . Ruim de helft beweegt
  genoeg voor de beweegrichtlijn. Dat is voor beide
  ongeveer gelijk aan het gemiddelde van Den Haag.

  Toelichting

  • Driekwart van de bewoners is het eens met de stelling ‘Ik spreek regelmatig met mensen die in mijn buurt wonen’. Een kwart geeft aan niet regelmatig met buurtbewoners te spreken.
  • Er wonen in verhouding veel kwetsbare mensen in Bezuidenhout-West, bijvoorbeeld doordat zij een licht verstandelijke beperking hebben.
  • Het percentage bewoners dat een (zeer) goede algemene gezondheidstoestand heeft en dat voldoet aan de beweegnorm (2,5 uur per week matig intensief bewegen) is nagenoeg gelijk aan het gemiddelde in Den Haag (in die volgorde 75% en 49%).