Project

Herontwikkeling voormalig ministerie Sociale Zaken (SoZa)

Gestart door Gemeente Den Haag en ontwikkelaar

Nu

Plek van voormalig ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Straks

Een gebouw met woningen, kantoren en voorzieningen voor de hele buurt

Wat

Aan de Anna van Hannoverstraat komt een groep gebouwen: de AnnA. Het plan gaat uit van 2 gebouwen van maximaal 35 meter hoog. Met daarop 4 torens van elk maximaal 75 meter hoog. Verder komt er een ‘IT Security Campus’. Dit is een gebied voor bedrijven die werken aan internetveiligheid en technologie.

Waar

Anna van Hannoverstraat, naast station Laan van NOI.

Waarom

De eigenaar van het SoZa-gebouw wil deze plek graag ontwikkelen. Het plan voor de herontwikkeling levert een grote bijdrage aan de aanpak van de woningnood en de economische groei van de stad.

Wie

Ontwikkelaar VORM Ontwikkeling en gemeente Den Haag.

Planning

 1. Stap voltooidOnderzoeken 2019-2020

  De eigenaar/ontwikkelaar van het gebouw nodigde iedereen die in de omgeving woont, werkt of een ander belang heeft, uit voor verschillende bijeenkomsten. Dit om mee te denken over de plannen. De ideeën zijn als het kon verwerkt in het Planuitwerkingskader (PUK).

 2. Stap voltooidPlan maken 2021-2022
  • september 2021: vaststelling Planuitwerkingskader (PUK) door het college van burgemeester en wethouders
  • 26 oktober 2021: extra bewonersbijeenkomst over het plan en de kaders  
  • 16 december 2021: aanpassing en vaststelling PUK door de gemeenteraad
  • mei en juni 2022: bijeenkomsten van de klankbordgroep over het bouwplan
  • 6 juli 2022: informatiebijeenkomst over de resultaten van het overleg met de klankbordgroep over het bouwplan
  • 14 december 2022: bijeenkomst van de klankbordgroep over het beeldkwaliteitsdocument
 3. Huidige stapInspraak 1e en 2e kwartaal 2023
  • 16 maart tot en met 26 april 2023: Het ontwerp-bestemmingsplan en het milieueffectrapport (MER) liggen ter inzage. U kunt uw mening erover geven via een zienswijze (mening)
  • 30 maart 2023: Inloopbijeenkomst over het ontwerp-bestemmingsplan, het milieueffectrapport (MER) en het beeldkwaliteitsdocument
  • 2e kwartaal 2023: Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over het ter inzage leggen van het beeldkwaliteitsdocument. U kunt dan hierover een inspraakreactie indienen
 4. Aankomende stapBesluiten 2e helft 2023

  De gemeenteraad neemt een besluit over het vaststellen van het bestemmingsplan, het milieueffectrapport (MER) en het beeldkwaliteitsdocument.

 5. Aankomende stapVoorbereiden 2e helft 2023

  Na vaststelling van het bestemmingsplan, het milieueffectrapport (MER) en het beeldkwaliteitsdocument kan de ontwikkelaar een omgevingsvergunning aanvragen en de bouw voorbereiden.

 6. Aankomende stapUitvoeren

  Na het verlenen van de omgevingsvergunning kunnen de (bouw)werkzaamheden starten. 

Het plan

Aan de Anna van Hannoverstraat komt een groep gebouwen: de AnnA. Het plan gaat uit van 2 gebouwen van maximaal 35 meter hoog. Met daarop 4 torens van elk maximaal 75 meter hoog.

Impressie van de Schenkzijde
Impressie Schenkzijde (copyright VORM Ontwikkeling)

Woningen en kantoren

In de AnnA komen 1.000 tot 1.200 woningen. De woningen variëren van klein tot groot. De helft bestaat uit betaalbare koop- en huurwoningen. Er komen ook sociale huurwoningen. Verder komt er een ‘IT Security Campus’. Dit is een gebied voor bedrijven die werken aan internetveiligheid en technologie.

Inrichting

 • Op de benedenverdieping van de AnnA is er ruimte voor voorzieningen zoals een huisartsenpost, winkels en horeca.
 • Er komt meer groene ruimte bij de gebouwen. Er komen aantrekkelijke looproutes vanaf het station naar het Beatrixkwartier, de Schenk en de wijk Bezuidenhout.
 • Fietsen en auto’s worden binnen geparkeerd. AnnA is vooral voor nieuwe bewoners en gebruikers die een eigen auto minder belangrijk vinden. Ze maken gebruik van openbaar vervoer, deelauto’s en fiets.
Impressie plein Schenkzijde (copyright Vorm Ontwikkeling)

Besluiten

VORM Ontwikkeling is de eigenaar van het SoZa-gebouw en wil graag deze plek ontwikkelen. Daarvoor heeft de ontwikkelaar de afgelopen jaren onderzocht wat bewoners en bedrijven op deze plek nodig hebben. Ook de gemeente heeft plannen voor deze plek.

De gemeente beschreef de voorwaarden voor het plan. Die beschrijving heet een Planuitwerkingskader (PUK). De gemeenteraad stelde dit PUK op 16 december 2021 vast. Hierbij zijn voorwaarden aangepast, zoals een lagere maximale bouwhoogte van de torens.

Kijk voor meer informatie over het plan ‘AnnA’ en voor alle verslagen op de website van VORM.

Meedenken en inspraak

De ontwikkelaars en de gemeente werken het ontwerp voor het gebied en de gebouwen komende tijd uit. Dit doen ze samen met bewoners. Er is aandacht voor de architectuur en de invulling van de gebouwen.

Klankbordgroepen Bouwplan

Voor het meedenken over het bouwplan organiseerde de ontwikkelaar in mei en juni 2022 bijeenkomsten met klankbordgroepen. In de klankbordgroepen is nagedacht over bijvoorbeeld het gebouw en de openbare ruimte. Over de resultaten was op 6 juli 2022 een bijeenkomst voor iedereen die in de buurt woont. Kijk voor meer informatie over de klankbordgroepen op de website van VORM.

Lees het verslag van de bijeenkomsten via Participatieboek SoZa Bouwplan.

De voorstellen voor de openbare ruimte gaan alleen over de buitenruimte direct naast de gebouwen. Voor de hele buitenruimte van het stationsgebied maakt de gemeente nog een plan. In het bouwplan van de ontwikkelaar kunnen ook nog aanpassingen nodig zijn. Dit kan als blijkt dat iets niet past in het plan van de gemeente. Of niet past in het bestemmingsplan.

Beeldkwaliteitsdocument

De gemeente heeft met de klankbordgroep voor het bouwplan ook gesproken over het beeldkwaliteitsdocument. Dit document beschrijft hoe de gebouwen en de omgeving eruit moeten komen te zien. Bijvoorbeeld de materialen en kleuren die gebruikt worden. Het beeldkwaliteitsdocument wordt gebruikt door de Welstandscommissie van de gemeente om een omgevingsvergunning te beoordelen.

Bestemmingsplan en milieueffectrapport (MER)

Voordat de bouw kan beginnen moet de gemeente eerst een bestemmingsplan en milieueffectrapport (MER) vaststellen. Het PUK is de basis hiervoor. Als het bestemmingsplan en het MER is vastgesteld kan de ontwikkelaar een omgevingsvergunning aanvragen. Na goedkeuring van de vergunning kan de ontwikkelaar de bouw voorbereiden.

Ter inzage van 16 maart tot en met 26 april 2023

Het ontwerp-bestemmingsplan en het milieueffectrapport (MER) liggen van 16 maart tot en met 26 april 2023 ter inzage voor inspraak. Binnen deze periode kunt u uw mening geven over deze documenten door een zogeheten zienswijze in te sturen. Het volledige plan en het MER kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (plannaam: Anna van Hannoverstraat 4). U kunt ook langsgaan bij het Den Haag informatiecentrum (Spui 70, Den Haag) om deze stukken te bekijken. Hiervoor maakt u een afspraak via de webpagina van het informatiecentrum.

Inloopbijeenkomst 30 maart 2023

Over het ontwerp-bestemmingsplan, het milieueffectrapport (MER) en het beeldkwaliteitsdocument wordt door de gemeente een inloopbijeenkomst georganiseerd. Dit is op donderdag 30 maart van 19.00 tot 21.00 uur in The Hague Tech aan de Wilhelmina van Pruisenweg 35. U kunt binnenlopen op een tijdstip dat u het beste uitkomt.

Zie ook

Onderdeel van gebied

Onderdeel van wijk

Wilt u meer weten over het project? Stuur dan een e-mail naar csnoi@denhaag.nl.