Structuurvisie Den Haag Zuidwest

Foto van nieuwbouwproject Levels vanaf de hoogte met een ondergaande zon op de achtergrond. Het flatgebouw is het hoogste gebouw op de foto.
Foto van Moerwijk vanuit de lucht. op de afbeelding zijn appartementencomplexen te zien, maar ook een park, singel en veel groen.
Woningen aan de Guntersteinweg. Het gebouw is grijs en beige van kleur. Tegenover het appartementencomplex staan bomen. Voor de ingang van de woningen een leeg stuk grond en fietsenrekken.

De gemeente maakt een plan voor de toekomst van Den Haag Zuidwest. Dit zijn de wijken Vrederust, Bouwlust, Morgenstond en Moerwijk en het Zuiderpark en de Uithof.

Hengelolaan

Plan voor Den Haag Zuidwest

In het plan, de Structuurvisie Den Haag Zuidwest, beschrijft de gemeente wat zij de volgende 20 jaar met de gebouwde omgeving wil. Het gaat om onderwerpen zoals:

 • woningen
 • voorzieningen als scholen, winkels en buurthuizen
 • groen
 • straten
 • parken en sportvelden

Alle bouwplannen voor Den Haag Zuidwest moeten binnen dit plan passen. De structuurvisie zorgt voor samenhang en verbinding tussen alle plannen voor Zuidwest. Denk aan de verbeterplannen voor de buurten Dreven, Gaarden en Zichten in Bouwlust en Vrederust, het nieuwbouwprojecten De Schaloen in Moerwijk, en de Nota’s van Uitgangspunten voor de Uithof en Morgenstond.

Uitdagingen

De gemeente onderzoekt hoe het nu gaat in Zuidwest: wat is goed in Zuidwest en wat kan beter? Den Haag Zuidwest is een groen gebied. Dat wil de gemeente zo houden. Verder staan er nog veel oudere woningen. Die moeten worden opgeknapt of vervangen. Ook hoort de gemeente vaak dat bewoners meer plekken in de buurt willen om elkaar te ontmoeten.

Kaart Den Haag Zuidwest met de gebieden Bouwlust/Vrederust, Morgenstond, Zuiderpark en Moerwijk

Extra woningen

Den Haag heeft te weinig betaalbare woningen. Veel mensen zoeken een woning. De gemeente wil daarom op verschillende plekken in de stad extra betaalbare woningen. Ook in Den Haag Zuidwest moeten veel extra woningen komen. Gedacht wordt aan 10.000 extra woningen. In de structuurvisie staat straks hoeveel en waar in Den Haag Zuidwest extra woningen kunnen komen.

Opknappen oude woningen

In sommige delen van Zuidwest staan veel oude huurwoningen. Er is geen lift, de woningen zijn gehorig en hebben vaak last van schimmel en vocht. De gemeente praat met de woningcorporaties, de eigenaren van deze woningen, over hun plannen voor de toekomst. Hoe kunnen oude woningen beter worden en kunnen er tegelijk meer woningen bijkomen? Dit kan door oude woningen te slopen en op dezelfde plek meer woningen terug te bouwen. Vaak door hoger te bouwen. Soms is het beter om de oude woningen op te knappen.

Meer afwisseling

In Zuidwest is weinig keuze in soorten woningen. Door de bouw van extra woningen kunnen er meer en verschillende woningen komen. Bewoners die te veel verdienen voor een sociale huurwoning kunnen zo in hun eigen wijk blijven wonen. Ook moeten er woningen bijkomen voor jongeren, ouderen en grote gezinnen uit de wijken. De gemeente wil ook nieuwe bewoners aantrekken. Zo ontstaan er meer gemengde wijken. Dit is goed voor Zuidwest. Hierdoor komen er meer winkels en betere voorzieningen in de wijken, zoals scholen en plekken om elkaar te ontmoeten. En er komen meer activiteiten, met meer werk. De wijken worden zo levendiger.

Vervoer, klimaat en omgeving

De structuurvisie gaat ook over alles wat met bereikbaarheid en vervoer te maken heeft. Zoals het gebruik van auto’s en hoe in de toekomst om te gaan met parkeren. Maar ook over het openbaar vervoer en meer ruimte voor de fietser en voetganger. Het gaat ook over het milieu, groen, gezondheid en veiligheid.

Millieueffectrapportage

Voor het maken van de structuurvisie doet de gemeente veel onderzoek. Een belangrijk onderzoek is de Milieueffectrapportage (MER). Hierin worden de effecten op het milieu (de omgeving) van de verschillende verbeterwensen onderzocht.

De gemeente onderzoekt welke gevolgen onderstaande verbeterwensen hebben op het milieu:

 • vervoer in de toekomst
 • (schoner) energiegebruik
 • het aantal bij te bouwen woningen (3.500, 10.000 of 15.000)

Bewonersbijeenkomsten

De structuurvisie maakt de gemeente niet alleen. Dit doet de gemeente in overleg met bewoners, ondernemers en organisaties uit de buurt. Maar ook met de woningcorporaties en met andere partijen.

Na de zomer van 2021 organiseerde de gemeente 11 bijeenkomsten over de structuurvisie. De gemeente ging toen in gesprek met bewoners over hun wensen en verbeterpunten voor de toekomst van Den Haag Zuidwest.Bij de eerste bijeenkomsten in september vroeg de gemeente aan de bewoners bij binnenkomst om in 1 woord aan te geven welk onderwerp zij belangrijk vonden voor de toekomst van hun wijk. Bij de bijeenkomst in Moerwijk werd het meest genoemd ‘Betere woningen’ gevolgd door ‘Betaalbare woningen’ en ‘Veiligheid’. Ook ‘Leefbaarheid’, ‘Behoud van de wijk’ en ‘Saamhorigheid’ werden veel genoemd.

Planning

De structuurvisie is klaar. Bij het schrijven hield de gemeente zoveel mogelijk rekening met de wensen die zij bij bewoners ophaalde tijdens de bijeenkomsten. Ook de resultaten van alle onderzoeken (zoals de milieueffectrapportage) en gesprekken met andere partijen zijn meegenomen.

Bekijk de structuurvisie via RIS312245

Structuurvisie vrij voor inspraak

De structuurvisie en de bijbehorende stukken (zoals de Milieueffectrapportage) hebben ter inzage gelegen. Dit betekent dat bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden de visie konden inzien, én konden reageren (hun mening geven) op de visie door het indienen van een zienswijze.

Wat moet er nog gebeuren?

De volgende stappen zijn doorlopen, of moeten nog worden doorlopen:

 • Voor de zomervakantie van 2022 lag de structuurvisie en de Milieu Effect Rapportage (MER) ter inzage. Het college van burgemeester en wethouders ontving 34 zienswijzen (reacties) van personen en instanties.
 • Het college werkt aan een Nota van beantwoording. Hierin worden alle ingediende zienswijzen beantwoord. Hierbij geeft het college ook aan of een zienswijze tot een aanpassing in de structuurvisie heeft geleid.
 • De commissie MER heeft een voorlopig toetsingsadvies uitgebracht op de MER. Zie www.commissiemer.nl (zoek op Den Haag Zuidwest). Op basis van dit advies heeft de gemeente de MER aangepast en voor een definitief advies voorgelegd aan de commissie MER.
 • De structuurvisie, de MER en de Nota van beantwoording worden besproken in het college van burgemeester en wethouders. De verwachting is dat het college begin 2023 de ‘Structuurvisie Den Haag Zuidwest’ zal bespreken.
 • Als het college instemt stuurt zij de structuurvisie, de MER en de Nota van beantwoording voor bespreking en besluitvorming door aan de gemeenteraad.
 • Bij instemming van het college ontvangt iedereen die een zienswijze heeft ingediend de Nota van beantwoording.
 • Bij de bespreking van de structuurvisie in de raadscommissie Ruimte en de gemeenteraad kunnen belanghebbenden inspreken.

De gemeente moet dus nog een besluit nemen over de structuurvisie.

Beleid dat is meegenomen bij het schrijven van de structuurvisie

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar zuidwest@denhaag.nl.