Ontwikkelingen in omgeving Laan van NOI

Het stationsgebied wordt een aantrekkelijk woon-werkgebied.

Luchtfoto van gebied rondom station Laan van NOI.
Impressie van het Schenkplein.
Impressie van 4 hoge en 7 lagere flats.

Het stationsgebied Laan van NOI verandert de komende jaren in een aantrekkelijk woon-werkgebied. Aan beide kanten van het station komen nieuwe woningen, kantoren en voorzieningen.

Deze komen op de plek van het eerdere ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). En aan de Voorburgse kant aan de Van Alphenstraat. Ook werkt de gemeente aan plannen voor vernieuwing van het station en de omgeving van het station. Het stationsgebied wordt een bruisende plek waar wonen, werken, reizen en verblijven op een prettige manier samenkomen.

Kaart gebied station Laan van NOI en omgeving

Kaart stationsgebied Laan van NOI

Projecten op de kaart

1. Gebied voor ontwikkelvisie en beeldkwaliteitsplan omgeving station Laan van NOI.
2. Herontwikkeling voormalig ministerie Sociale Zaken (SoZa) en omgeving. 2 nieuwe gebouwen met woningen, kantoren en voorzieningen voor de hele buurt.
3. Station Laan van NOI. De gemeente overlegt met het Rijk over verbetermaatregelen aan het knooppunt station Laan van NOI.
4. Gebiedsontwikkeling Spoorzone van Alphenstraat De voorwaarden voor de ontwikkeling van dit gebied staan in de Ontwikkelvisie voor het stationsgebied Laan van NOI. www.spoorzone-vanalphenstraat.nl
5. Fietsroute Velostrada-Van Alphenstraat. Onderdeel van het project Verlengde Velostrada. De Binckhorst bereikbaar | Mobiliteit CID-Binckhorst
6. Schenkverbinding/Groene Entree. Onderzoek naar hoe het Schenkviaduct eruit moet komen te zien.

Onderdelen Ontwikkelvisie stationsgebied Laan van NOI

7. Tramkeervoorziening HTM. Onderzoek naar mogelijkheden om de tramkeervoorzieningen op een andere wijze in te passen.
8. Onderdoorgangen spoor. Onderzoek naar de mogelijkheden om extra spooronderdoorgangen te maken.
9. Eetcafé Corridor locatie. Onderzoek naar hoe dit gebied opnieuw ingericht kan worden.
10. Tankstations (Wittebrug-TinQ/Tango en BP). Onderzoek naar inpassen en opnieuw ontwikkelen tankstations.
11. Voetgangersbrug over de Schenk. Onderzoek naar extra oversteek over de Schenkzone.

Korte termijn projecten

12. Verbeterslag groengebied Schenkzone/Prinses Margrietplantsoen.
13. Uitbreiding fietsenstallingen station Laan van NOI. De gemeente werkt samen met ProRail aan de uitbreiding van de fietsenstallingen.
14. Mobiliteitshub Laan van NOI. Onderzoek naar een (tijdelijke) plek bij het station voor ov-fietsen, deelscooters en deelauto’s.
15. Fietsverbinding Schenkkade. Maken van een vrijliggend fietspad aan de noordzijde van de Schenk, tussen de Juliana van Stolberglaan en de Prinses Beatrixlaan.

Proef met Leefbaarheidseffectrapportage (LER)

De gemeente test een nieuwe manier om te zorgen dat het in woonwijken prettig wonen is en blijft. Die manier heet de Leefbaarheidseffectrapportage (LER) en is een idee van het wijkberaad Bezuidenhout.

Het LER is een computermodel dat voor een wijk laat zien hoe het gaat met bijvoorbeeld het groen. En met voorzieningen, zoals het aantal winkels en scholen. De LER laat ook zien wat voor gevolgen plannen voor de toekomst hebben voor een wijk. De gemeenteraad heeft de plannen rondom station Laan van NOI aangewezen als proeftuin hiervoor.

Wilt u meer weten? Ga dan naar de website LER Den Haag 2020 – Laan van NOI.

In 2021 waren er 2 bijeenkomsten over de LER. Wilt u de verslagen hiervan ontvangen? Stuur dan een e-mail naar csnoi@denhaag.nl.

Meer informatie

Heeft u vragen over de ontwikkelingen rond station Laan van NOI? Stuur dan een e-mail naar csnoi@denhaag.nl.